502-906-169 | 668-272-149

Przedszkole „Puchatkowo” zostało założone 01 sierpnia 2006r.

Początkowo pod nazwą: Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Puchatkowo” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Lipskiej 55.

Od 01 stycznia 2017 r. działamy jako: Publiczne Przedszkole Artystyczno- Językowe „Puchatkowo”.

Jesteśmy objęci nadzorem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie.

Posiadamy trzy grupy wiekowe, każdą z nich opiekuje się trzech pedagogów.

  • Zajęcia odbywają się w trzech funkcjonalnie i estetycznie urządzonych salach.
  • Są one wyposażone w bezpieczne, kreatywne zabawki m.in. puzzle, klocki konstrukcyjne i magnetyczne,
    gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne do zajęć, kąciki zainteresowań, obszerną literaturę dla dzieci.
  • Mamy bezpiecznie urządzone dwa place zabaw – jeden bezpośrednio przy przedszkolu, drugi na terenie ogródków działkowych.
  • Na co dzień korzystamy także z boisk „zaprzyjaźnionego” Orlika.

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizujemy zgodnie z obowiązującą „Podstawą programową nauczania przedszkolnego”.     

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:00 – 8.15przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Swobodne, spontaniczne zabawy, indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

8.15 – 8.30przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny
i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.30 – 9.00 –  śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00 – 11.45wpieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczki, spacery. Spontaniczne, swobodne zabawy dzieci.

10.30 – 10.45 II śniadanie – „ Witaminka”. Spożywanie owoców, warzyw, soków. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

11.45 – 12.00przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny
i kulturalnego zachowania.

12.00 – 12.30 – obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie  prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.  Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.30 – 14.15zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych. Indywidualna praca z dziećmi. Zajęcia dodatkowe dla dzieci 3 – 5- letnich.

14.15 – 14.30przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności  samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.30 –  14.50podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,  zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14:50 – 17:00 – dowolne działania dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Indywidualne rozmowy z rodzicami. Czynności organizacyjne.

przedszkole puchatkowo

WYRÓŻNIA NAS

KADRA PEDAGOGICZNA

Nauczycielki o wysokich kwalifikacjach kierunkowych
i specjalistycznych.

OFERTA PROGRAMOWA

Priorytetem naszych działań jest indywidualizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

DZIAŁANIA PROZDROWOTNE

Promujemy zasady zdrowego żywienia.